/ 3 نظر / 26 بازدید
انسان

[دست]عجب انتخابهایی[هورا]عالیییییییی

پویا

بزرگترین زندانی که برای خود می سازیم، ترس از آن است که دیگران درباره ی ما چه می اندیشند ...[گل]