# امیرالمومنین

آرزو

آرزو به سراب می ماند.بیننده اش را می فریبد و امیدوارش را نومید میسازد. حضرت امیرالمومنین علی (ع) غررالحکم-جلد2-صفحه74
/ 5 نظر / 15 بازدید

عقل

عقل یعنی فقط آنچه را که می دانی بگویی و به گفته خودت هم عمل کنی. حضرت امیرالمومنین علی (ع) غررالحکم-جلد2-صفحه150
/ 6 نظر / 14 بازدید