/ 5 نظر / 22 بازدید
پویا

امام علی(ع)میفرمایند: خشم همنشین بسیار بدی است عیب ها را آشکار ، بدی ها را نزدیک و خوبی ها را دور میکند.[گل]

شعیب فرامرزی

سلام اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاوریم،در واقع هزار و یک اشتباه از ما سرزده است.

امیر علیم

به فردی گفتند : نام پیامبرانی را که در قرآن آمده بگو ؛ گفت:(موسی،عیسی،یحیی،...فرعون)گفتند فرعون که پیامبر نبود ،گفت :او ادعای خدائی داشت ؛شما به عنوان پیامبر هم قبولش ندارید؟

امیر علیم

در زمان هارون الرشید شخصی ادعای خدائی کرد .او را نزد خلیفه آوردند. خلیفه برای اینکه او را بترساند گفت: چند روز قبل شخصی را که ادعای پیغمبری می کرد ،او را کشتیم .گفت :کار خوبی کردید چون من او را نفرستاده بودم.